Poslední úpravy - Vyhledat:

SQL

O modelování

Power Designer

Oracle Data Modeler

Krátká videa DM

Zdroje...

edit SideBar

DM /

Entity a vztahy mezi nimi

< Principy datového modelování | Tutoriál informační analýzy | Atributy entit a vztahů >

Ačkoli historie datového modelování zná i jiné přístupy, převažuje přístup založený na hledání objektů důležitých v dané oblasti zájmu a vztahů mezi těmito objekty. Objektům se říká entity, vztahy se v angličině nazývají relationship, a proto se konceptuálním datovým modelům někdy také říká ER modely.

Podotkněme, že při modelování se vždy jedná o typy – typy objektů(entit), typy vztahů, typy atributů. Modeluje vlastně vzorce, které se v dané realitě opakovaně vyskytují. Takže v dalším výkladu vždy myslíme "typ", i když to tak nebude výslovně napsáno: slova "entita", "vztah", "atribut" znamenají "entitní typ", "typ vztahu", "typ atributu". Tedy nikoli "Jan Novák", ale "osoba", nikoli "Jan Novák je podřízený Jiřího Veselého" ale "osoba je podřízena jiné osobě", nikoli "váha Žeryka 15,6 kg", ale "váha chovaného zvířete".

Co je entita? To je typ objektů, ať už konkrétních (osoby, místa, věci) či abstraktních (katalogové položky, kategorie), natolik důležitých v dané realitě, že se o takových objektech mají vést záznamy. Průvodním znakem je, že mají jméno, že se uvažované skupině objektů nějak říká (například zákazníci, výrobky, materiály). Dalším důležitým rysem je to, že jsou vždy objekty uvažovaného typu jeden od druhého vzájemně odlišitelné. Při analýze je proto třeba podchytit, na základě čeho se jednotlivé výskyty uvažovaného objektového typu odlišují – je třeba nalézt identifikační schémata platná pro daný entitní typ (například výrobky odlišujeme podle kódu výrobku, nebo podle názvu; firemní zákazníky odlišujeme podle názvu firmy, nebo podle IČO). V některých případech je identifikačních schémat platných pro daný typ objektů více (jako v předchozích příkladech), existují tedy alternativní způsoby identifikace (například u zaměstnanců to může být rodné číslo nebo číslo zaměstnanecké), jindy naopak nemusí existovat žádný jednotný spolehlivý způsob, a v konkrétních případech uživatelé používají pomocné metody pro "vypátrání" o který objekt jde (například u nefirmních zákazníků může posloužit jejich příjmení nebo telefon). Samozřejmě musí platit, že jednotlivé objekty daného typu jsou odlišitelné jeden od druhého, ale schopnost identifikovat jednotlivý objekt může být v některých případech závislá na uživateli.

Co jsou vztahy, které v datovém modelování zachycujeme? Jde o pojmenované spojitosti mezi entitami. Zabýváme se těmi vztahy, které je třeba v dané oblasti znát, a nejsou odvoditelné z jiných dostupných informací, tedy ty, které je třeba výslovně zaznamenat. – Například je sice třeba znát, že daný zákazník si objednal tolik a tolik kusů daného výrobku, ale protože si nejspíš vedeme záznamy o jednotlivých objednávkách, pak tato informace je odvoditelná z toho, kterou objednávku podal který zákazník a kolik bylo ve které objednávceje objednáno kterého výrobku. Takže v konceptuálním modelu zachytíme vztah mezi objednávkou a zákazníkem, který ji podal, a vztah mezi objednávkami a výrobky s počty objednaných kusů. Odvoditlenou informaci o počtu objednaných kusů určitého zboží určitým zákazníkem již jako vztah nemodelujeme. Odvoditelných informací je totiž potenciálně obrovské množství. Při datovém modelování se snažíme o odhalení jakési kostry reality, z níž se dá vše potřebné sestavit.
To, co zahrnujeme jako typ vztahu do konceptuálního modelu, představuje potenciální typ informace o tom, že mezi konkrétními dvěma do úvahy připadajícími objekty uvažovaný vztah skutečně nastal, eventuelně s nějakými doprovodnými informacemi (kdy se to stalo, za jakých okolností, event. dokdy to bude trvat, kvantitativní nebo kvalitativní mírou toho vztahu).
Odvoditelné vztahy jsou hodné povšimnutí pouze tehdy, když je uživatelé nějak speciálně pojmenovávají a ve svém vyjadřování používají. Pak je potřeba ujasnit, co tím myslí (například že "student splnil podmínky zápisu daného předmětu" znamená "student úspěšně absolvoval předměty, které jsou pro daný předmět prerekvizitami"). Důvodem k tomu, abychom zahrnuli i odvoditelné vztahy do modelu, může být snaha o zjednodušíní dokumentace business pravidel nebo snazší možnost formulace informačních požadavků.

< Principy datového modelování | Tutoriál informační analýzy | Atributy entit a vztahů >

Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy - Vyhledat
Poslední úprava stránky: 24.05.2011, 09:29